Privacy Statement

-Udo Filon Art kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

-Udo Filon Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken: *Uw voor- en achternaam *Uw adresgegevens *Uw telefoonnummer *Uw e-mailadres *Uw IP-adres.

-Udo Filon Art verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt bent. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruiken worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

-Udo Filon Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

-Udo Filon Art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-Op de website van Udo Filon Art worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedragop de website. Udo Filon Art gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aanderden verstrekt.

-Udo Filon Art maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Udo Filon Art heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

-Udo Filon Art heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@udofilon.com. Udo Filon Art zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

-Udo Filon Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@udofilon.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udo Filon Art may process personal data about you, because you make use of the services of, and / or because you provide it yourself when filling out a contact form on the website.

-Udo Filon Art can process the following personal data: * Your first and last name * Your address * Your telephone number * Your e-mail address * Your IP address.

-Udo Filon Art processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by post) if you are not reacheable by telephone. In addition, your personal data may be used in the context of performing an agreement of assignment concluded with you.

-Udo Filon Art does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected.

-Udo Filon Art will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

- On the website of Udo Filon Art, general visitor data is kept, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analyzes of visitor and click behavior on the website. Udo Filon Art uses this information to improve the operation of the website. These data are anonymized as much as possible and are not provided.

-Udo Filon Art uses Google Analytics to track how users use the website and how effective the Adwords ads are from Google search result pages. The information, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read Google's privacy policy for more information. You also find the privacy policy of Google Analytics here. Google uses this information to keep track of how our website is used, to provide reports on the website and to provide its advertisers with information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so. Udo Filon Art has not granted Google permission to use Google Analytics for other Google services.

-Udo Filon Art has the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to info@udofilon.com. Udo Filon Art will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

-Udo Filon Art takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The website uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of misuse, or if you would like more information about the security of collected personal data, please contact us at info@udofilon.com.